Loading...

โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายประชาชนไทย ของกรมพลศึกษา ปี พ.ศ 2562
  
* กรุณากรอกข้อมูลของท่านทุกรายการตามความเป็นจริง เพื่อได้ผลการคำนวณที่ถูกต้อง

ประเมินผล

 
ผอมมาก
ผอม
สมส่วน
ท้วม
อ้วน